Mobire Eesti AS PRIVAATSUSPOLIITIKA


Mobire Eesti AS, registrikood 14064179, asukoht Mäealuse 2/3 Tallinn, e-post info@mobire.ee (edaspidi “Mobire”) töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda sõidukite täisteenusrendi teenuseid.

 • Privaatsuspoliitikas selgitame, kuidas me isikuandmeid kaitseme ja töötleme ning millised on meie ja meie klientide ning veebilehe külastajate õigused ja kohustused.
 • Isikuandmete kaitsmisel ja töötlemisel lähtume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta,GDPR”).
 • Privaatsuspoliitika on Mobire kõigi lepingute, sh rendilepingute osaks ning kehtib ka kõigi meie veebilehe www.mobire.ee külastajate tegevuste, veebilehe kaudu päringute saatjate ja pakkumiste küsijate suhtes. Kasutades nimetatud teenuseid ja võimalusi, nõustute privaatsuspoliitika andmetöötluse põhimõtetega.Mõisted
 • Isik tähendab klienti, kliendiga seotud isikut või külastajat.
 • Klient tähendab isikut või tema esindajat, kes kasutab Mobire teenuseid. Klient on sõiduki rentnik, rentniku esindaja või Mobirega lepingu sõlminud isik.
 • Kliendiga seotud isik tähendab isikut, kelle andmeid Mobire teenuselepingu täitmiseks töötleb (nt sõiduki kasutaja).
 • Külastaja tähendab isikut, kes külastab Mobire veebilehte või tunneb huvi Mobire teenuste vastu.
 • Andmed tähendavad Isiku isikuandmeid, mis saavad Mobirele teatavaks seoses Kliendi poolt Mobire teenuste kasutamisega või nende vastu huvi tundmisega.
 • Meie tähendab Mobire´t.
 • Veebileht tähendab veebilehte www.mobire.ee.
 • Teenused tähendavad Mobire rendi- või muud teenust.
 • Leping tähendab rendi- või muud Mobire poolt sõlmitud lepingut.
 • Kõik ainsuses nimetatud Mõisted on kohalduvad ka mitmusele.


Kuidas ja mille alusel me isikuandmeid kogume

 • Mobire saab isikuandmeid, kui isik külastab veebilehte, esitab veebilehe kaudu päringuid, küsib pakkumisi ja sõlmib rendi- või muu lepingu.
 • Mobirel on vaja töödelda isikuandmeid päringutele vastamiseks, pakkumiste esitamiseks, rendi- ja muude lepingute sõlmimiseks, renditeenuse osutamiseks sõidukite ostmiseks ja müümiseks, täisteenusrendiga hõlmatud teenuste vahendamiseks (tehnohooldused, rehvivahetused, hädaabi-, kindlustused ja muud teenused).
 • Andmete töötlemise aluseks on isiku nõusolek, leping või seadus.
 • Sõiduki kasutajate andmed saab Mobire sõiduki rentnikult või tema esindajalt. Sõidukiga seotud isikute andmeid saab Mobire ka Maanteeametilt.


Milleks me isikuandmeid kasutame

 • Mobire kasutab isikuandmeid sõidukite rendi- ja muude kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks.
 • Mobire võib kasutada kliendi andmeid lepingu täitmiseks ilma isiku nõusolekuta järgmistel juhtudel:

a. kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks lepingu sõlmimisel;
b. kliendile teenuste osutamiseks vajalike tegevuste sooritamiseks, sealhulgas sõiduki ostu- ja müügiks, registreerimiseks Maanteeameti liiklusregistris, tehnilise hoolduse, rehvivahetuse, kütusekaardi kasutamise, hädaabi- ja kindlustusteenuse ja muude teenuste korraldamiseks ning osutamiseks;
c. Mobire veebilehe ja elektroonilise lahenduse kaudu päringute vastuvõtmiseks ja saatmiseks, logide tegemiseks ja säilitamiseks, vigade kõrvaldamiseks, lepinguga seotud andmete hoidmiseks ja säilitamiseks (sh pilveteenuste abil);
d. Mobire teenuste ning kliendi ja külastaja kasutuskogemuse paremaks muutmiseks, teenuste kasutamisega seotud info edastamiseks ja muudeks teenuste osutamiseks vajalikeks tegevusteks;
e. Mobire ja teenusepakkujate teenuste eest vahendus- ja teenustasude arvestuseks, arvete ja maksegraafikute vormistamiseks ja väljastamiseks, laekumiste kontrollimiseks ja makseinfo hoidmiseks andmebaasis;
f. teenuste osutamise ja äriga seotud infovahetuseks, äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (nt teabe edastamine Mobirele õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks jms), samuti äririskide ja kahjude hindamiseks ning ärahoidmiseks;
g. kliendi tausta, andmete, maksehäirete ja maksekäitumise kontrollimiseks sõiduki rendilepingu sõlmimise otsuste tegemiseks, kliendile e-posti teel teenuste kohta teabe saatmiseks;
h. klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks, kasutusaktiivsuse ning kliendi rahulolu mõõtmiseks. Mobire võib kombineerida erinevate teenuste osutamisega kogutud andmeid, kui need on kogutud samal eesmärgil.
i. Mobire rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks ja võlgade sissenõudmiseks, sh andmete (nimi, isikukood, sünniaeg, elukoht, e-posti aadress, telefoninumber, kohustuse tähtaeg, võla suurus) edastamiseks õigus- või advokaadibüroole ning inkassoettevõttele, sh 30 kalendripäeva ületava maksehäire korral maksehäirete registrile kuni võla tasumiseni;
j. Mobire tehniliste rakenduste ajakohasena hoidmiseks ning tõhustamiseks, andmete terviklikkuse ning turvalisuse tagamiseks, infotehnoloogilisteks arendusteks teenuste testimise ja parandamise kaudu;
k. Muul viisil lepingu täitmiseks ja teenuste osutamiseks ja enda õiguste kaitseks vajaliku soorituse tegemiseks.

 • Kliendil ei ole võimalik keelduda Andmete töötlemisest eelnevalt loetletud eesmärkidel, kuivõrd see muudaks võimatuks talle teenuse osutamise.


Milliseid isikuandmeid me töötleme

Eelnevalt loetletud eesmärkidel töötleb Mobire järgmiseid Andmeid:

 • Kliendi ja tema esindaja isikukood, sünniaeg, elukoht, e-posti aadress, sidevahendite numbrid, kliendikontaktid, isikut tõendava dokumendi number, pangakonto väljavõte, arve ja tasumise andmed, suhtluskeel, tegevusvaldkond, suhtluskanalid;
 • Kliendiga seotud isiku nimi, isikukood või sünniaeg, e-posti aadress, sidevahendite numbrid, kindlustatava vara nimetus, registrimärk ja muud registriandmed, omadused, vanus, seisund ja muud kindlustuslepingu sõlmimiseks vajalikud andmed vara kohta;
 • Andmed kliendi poolt Mobire teenuste kasutamise kohta: andmed teenuste kasutamise alguse ja perioodi kohta, andmed kliendi lepingu, lepingu muudatuste, lepingu lõpetamise, tellimuste, pakkumiste ja lepingutega seotud tahteavalduste, arvete ja makseinfo kohta ning kahjujuhtumite kohta, andmed elektroonilistes kanalites tehtud valikute, soorituste ja logide kohta, küpsiste abil kogutud andmed, kliendi maksedistsipliini andmed ja muud Mobire teenuste kasutamist puudutavad andmed.
 • Andmed Mobire elektroonilise lahenduse kasutamise ja elektroonilise suhtluse muude üksikasjade kohta (nt andmed asukoha ja kasutuse seadmete, IP aadressi kohta).
 • Muud isikuandmed, mida Mobire võib mõistlikus ulatuses ja vajalikus koosseisus lepingu täitmiseks töödelda.


VI Kuidas me isikuandmeid kaitseme

 • Teeme parimaid pingutusi andmete turvalisuseks ja kaitseks.Kaitseme isikuandmeid rangete turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega, kasutades andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Nimetatud meetmetega on kaetud IT-infrastruktuuri, arvuti- ja sidevõrkude, tehniliste seadmete, töötajate, büroode ja informatsiooni kaitse, eesmärgiga tagada ajakohane tase andmete lekke ja kadumise vältimise riskide maandamiseks ja ohtude ennetamiseks.
 • Tagame andmete töötlemise turvalisuse vastavalt õigusaktidele (nt isikuandmekaitse üldmäärus “GDPR”) ja headele äritavadele.
 • Andmete kaitse oleme reguleerinud Mobire töötajate sisemiste andmekaitse eeskirjadega. Ligipääs isikuandmetele on ainult nendel töötajatel, kellele on see tööülesannete täitmiseks vajalik.
 • Mobire on sõlminud teenusepakkujatega lepingud isikuandmete reeglite täitmise ja kaitse tagamiseks, olles ise vastutav nende poolt isikuandmete nõuetekohase töötlemise eest.


Kuidas me kasutame andmeid turunduseks

 • Mobire kasutab isikuandmeid teenuste ja teeninduskeskkonna turunduslikuks ja statistiliseks analüüsiks (nt kliendikäitumine ja kasutusviis), kombineerides välistest allikatest saadud andmeid sisemiste andmetega, eesmärgiga teha kindlaks isiku teenuste kasutusvajadused ja eelistused ning koostada ja edastada selle alusel pakkumisi.
 • Mobirel on õigus esitada ja edastada isikule lepingu või nõusoleku alusel elektroonilisi ja muid pakkumisi, mille on koostanud Mobire või Mobire koostööpartner, eesmärgiga tagada eelloetletud isikute poolt pakutavate teenuste info parem ja kiirem jõudmine adressaadini.
 • Isikul on võimalik anda Mobirele nõusolek elektrooniliste ja muude personaalsete, turunduspakkumiste saamiseks, nõusolekut mitte anda või nõusolek tagasi võtta, teatades sellest Mobirele veebilehel olevatel kontaktidel. Lepingu sõlmimise ja pakkumise küsimisega annab isik nõusoleku talle Mobire ja Mobire koostööpartnerite poolt otseturunduse, kampaania- ja sooduspakkumiste saatmiseks ja tema andmete edastamiseks Mobire teenusepakkujatele ja koostööpartneritele eesmärgiga pakkuda isikule sõiduki rendi- ja muid teenuseid.
 • Isik võib meiega igal ajal veebilehel olevatel kontaktidel ühendust võtta, et teatada kirjalikult oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada ja nõusolek tagasi võtta.


Kellega me isikuandmeid jagame

Mobire jagab andmeid järgmistel juhtudel:

 • Õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutustele (nt õiguskaitseorganid, Rahapesu Andmebüroo, kohtud, kohtutäitur, maksuhaldur, järelvalveasutus) nõudel;
 • Õigus- ja finantskonsultantidele, audiitoritele, inkassoettevõtetele ja muudele volitatud töötlejatele, kui see on Mobire teenuse osutamiseks, kohustuste täitmiseks ning õiguste kaitseks vajalik.
 • Teenusepakkujatele, sealhulgas sõiduki ostu-müügi, tehnilise hoolduse, rehvivahetuse, kütusemüügi, hädaabiteenuse ja teistele teenusepakkujatele, samuti Mobirele tugiteenuste osutajatele, eesmärgiga pakkuda ja osutada isikule parimaid teenuseid.
 • Mobire töötleb klientide, kliendiga seotud isikute ja muude isikute, kelle andmeid ta kogub, vastutava töötlejana, kehtestades lepingulised juhised, mille alusel peavad teenusepakkujad (volitatud töötlejad) isikuandmeid töötlema.


Andmete säilitamine

 • Mobire ei töötle andmeid kauem, kui on vajalik. Mobire säilitab andmeid nende kasutamise eesmärgi täitmiseni – üldjuhul lepingu lõppemiseni ning pärast seda oma õigustatud huvi alusel ja õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamisest tulenevad kohustused, eraõiguslikud alused jms).


Millised kliendi ja muu isiku õigused me isikuandmete töötlemisel tagame

 • Saada Mobirelt teavet tema andmete töötlemise ulatuse, toimingute ja kasutamise kohta;
 • Nõuda Mobirelt andmete kasutamise lõpetamist, andmete parandamist ja kustutamist. Andmete kustutamise korral ei ole Mobirel sõiduki renditeenuse osutamine võimalik.
 • Anda nõusolek isikuandmete otseturunduseks või muul turunduslikul eesmärgil kasutamiseks nõusolek või võtta nõusolek tagasi;
 • Pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole või kohtusse, nõuda andmete õigusaktidele mittevastava kasutamise lõpetamist ja kahju hüvitamist.
 • Nõuda automatiseeritud töötlemisel põhinevate otsuste tegemise lõpetamist.
 • Kliendiga seotud isikul on õigus pöörduda eelnevate nõudmistega Mobire poole kliendi teadmisel. kliendiga seotud isiku nõudmise korral tema andmed kustutada, kuid sellisel juhul ei ole Mobirel võimalik jätkata kliendile teenuse osutamist.


Kuidas me kasutame küpsiseid

Mobire kasutab veebilehel küpsiseid (tekstifailid, mis laetakse veebilehe või Mobire elektroonilise lahenduse kaudu kasutaja seadmesse (arvutisse, mobiili). Küpsised salvestatakse veebibrauseri failikataloogi seadme kõvakettale. Küpsised võimaldavad kasutaja edaspidi veebilehele sisenedes ära tunda, teha kindlaks tema huvid ja eelistused, analüüsides tema valikuid ja pakkuda talle selle alusel paremaid kasutustingimusi, edastada veebilehe kaudu pakkumisi ja reklaame. Küpsised ei ohusta veebilehe seadet. Mobire kasutab küpsiseid selleks, et isik ei peaks uuesti veebilehele sisenedes või uuesti Mobire elektroonilist lahendust kasutades sisestama juba eelnevalt sisestatud andmeid.


Privaatsuspoliitika muutmine

Mobirel on õigus muuta privaatsuspoliitikat, teatades sellest vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist veebilehe www.mobire.ee kaudu.

Privaatsuspoliitika kehtib alates 25.05.2018